Główne obszary działalności Forum zogniskowane są w pięciu grupach, których charakter i zakres mają umożliwić realizację głównych celów przedsięwzięcia. Główne obszary działalności Forum zogniskowane są w pięciu grupach, których charakter i zakres mają umożliwić realizację głównych celów przedsięwzięcia.  

1. Dialog społeczny oparty na idei otwartej debaty publicznej obejmującej reprezentantów różnych grup i środowisk społecznych stanowi najważniejszy obszar prac Forum. Podstawowym obszarem prowadzenia dialogu są regularne otwarte spotkania Forum, w których mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Poza tymi spotkaniami planowane jest również powołanie grup roboczych, poświęconych konkretnym obszarom problemowym. Grupy robocze będą miały charakter stały i będą spotykały się regularnie. Ich zadaniem będzie wypracowywanie konkretnych rekomendacji i rozwiązań problematycznych kwestii i zagadnień. Do prac grup roboczych będą zapraszani eksperci oraz przedstawiciele odpowiednich instytucji. Liczymy na to, że rezultatem prac grup roboczych będą realne inicjatywy rozwojowe i projekty realizowane przez uczestników w zakresie rozwoju energetyki w regionie. Wykorzystywane w Forum metody prowadzenia dialogu społecznego odwołują się do podejścia uczestniczącego i deliberacyjnego, uwzględniając takie formy jak panele obywatelskie, warsztaty projektowe czy  konferencje konsensusowe. Poza nimi organizowane są także spotkania tematyczne (inicjowane przez samych uczestników Forum), panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami.

•  Działania informacyjno-edukacyjne stanowią niezbędny warunek prowadzenia dialogu społecznego, dlatego też zapewnienie dostępu do pełnej i przejrzystej informacji jest jednym z celów i metod działania Forum. Poza codziennym przekazywaniem informacji poprzez otwarte spotkania i dyskusje, planowane jest także uruchomienie regionalnego portalu informacyjnego opartego na technologii Web 2.0, który przekazywałby informacje dopasowane do oczekiwań użytkowników i umożliwiałby rzeczywisty dialog społeczny w przestrzeni wirtualnej.Realizacja działań w tym obszarze zakłada również utworzenie centrum informacyjno-edukacyjnego, które ma umożliwić obywatelom uzyskiwanie wiedzy związanej z kwestiami energetycznymi w sposób bezpośredni. W centrum zlokalizowany ma być dodatkowo punkt kontaktowy z infolinią telefoniczną i dyżurami ekspertów. Stworzenie takiego miejsca pozwoli na zintensyfikowanie działań w obszarze prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod warsztatowych i e-learningowych. 

•  Współpraca gospodarcza, stanowiąca kolejny obszar działań podejmowanych w ramach Forum, zakłada organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorców z regionu, udzielanie wsparcia w zdobywaniu  środków na inwestycje w sektorze energetycznym, a także oferowanie płaszczyzny nawiązywania kontaktów między różnymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Ogół podejmowanych w ramach współpracy gospodarczej działań ma również na celu wspieranie komercjalizacji wiedzy naukowej i transferu technologii w obszarze energetyki. 

•  Współpraca z mediami i stymulowanie debat publicznych na tematy energetyczne zapewnia działaniom Forum większą nośność informacji oraz dotarcie do szerszego grona obywateli potencjalnie zainteresowanych kwestiami kierunków rozwoju energetyki w ich regionie. Podejmowanie działań w tym konkretnym obszarze zakłada utrzymywanie regularnego kontaktu z dziennikarzami, zapewnianie patronatu medialnego przy imprezach z zakresu energetyki, wspieranie dziennikarstwa obywatelskiego, angażowanie mediów w moderowanie kontrowersyjnych tematów z zakresu energetyki, wykorzystanie „nowych mediów" oraz regionalnych i branżowych portali internetowych. 

 Współpraca naukowa, stanowiąca przedostatni z wyznaczonych przez inicjatorów Forum obszar działania, realizuje swoje założenia głównie w oparciu o współpracę ze szkołami wyższymi i parkami naukowo-technologicznymi. Współpraca będzie dotyczyć realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz prowadzenia edukacji energetycznej i badań naukowych. 

•  Współpraca ponadregionalna i zagraniczna z gminami i instytucjami samorządowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami energetycznymi, mająca na celu wymianę doświadczeń i realizację wspólnych projektów. Zakłada korzystanie z doświadczeń innych krajów w zakresie komunikacji społecznej i polityki informacyjnej. Dzięki nawiązanej współpracy z takimi organizacjami, jak Group of European Municipalities with Nuclear Facilities (GMF) - europejska organizacja zrzeszającą  jednostki municypalne z instalacjami nuklearnymi, czy European Nuclear Energy Forum - unijną instytucją ds. współpracy w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, możliwe jest tworzenie bazy dobrych praktyk i uczenie się z doświadczeń innych.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...