Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (GPN-T) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE) jest Partnerem Projektu "Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego" finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach VII konkursu projektów rozwojowych. Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

W ramach projektu od połowy 2009 roku realizowany jest temat badawczy „Tworzenie warunków społecznego poczucia bezpieczeństwa w kontekście realizacji planów związanych z polityką bezpieczeństwa energetycznego Państwa”.

Prowadzone przez Park badania obejmują:

  • badania ankietowe
  • zogniskowane wywiady grupowe (fokusy) z mieszkańcami województwa pomorskiego
  • wywiady pogłębione z dziennikarzami mediów ogólnopolskich oraz autorytetami z zakresu energetyki
  • analiza mediów (prasa i portale internetowe)
  • konsultacje z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, instytucji samorządowych, organizacji społecznych

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...