Do jakich branż kierowana jest oferta stanowisk?

Stanowisko biopaliw – składające się z dwóch instalacji – zgazowarkowej i reaktora wysokotemperaturowego, stanowi pole do badań w zakresie nie tylko samych procesów fizykochemicznych towarzyszących termicznej utylizacji biomasy i odpadów bio-pochodnych, ale przede wszystkim w obszarze doskonalenia i optymalizacji technologii produkcji biopaliw. Zbudowane instalacje stanowią więc podstawę do współpracy z podmiotami zainteresowanymi technologią produkcji paliw płynnych i gazowych na bazie odpadów biodegradowalnych, a zatem m.in. z:

  • zakładami utylizacji odpadów,
  • przedsiębiorstwami, generującymi bio-odpady (jak np. rzeźnie, producenci mebli)
  • rolnikami,
  • konstruktorami i producentami instalacji produkcji biopaliw,
  • wytwórcami urządzeń  (bądź elementów urządzeń) wykorzystujących biopaliwa. 

Z uwagi na wyposażenie stanowiska w sprzęt do chemicznych analiz laboratoryjnych Laboratorium będzie świadczyć usługi w zakresie analizy elementarnej, jak i analiz ilościowych i jakościowych produktów ciekłych oraz gazowych.

Stanowisko ekologicznego spalania - wyposażone w instalację kotłową o uniwersalnej konstrukcji pozwalającej na wymianę typu palnika i wymiennika, umożliwia badanie parametrów cieplno-przepływowych w różnych konfiguracjach.Stanowisko to będzie wykorzystywane do analiz procesu spalania oraz jego efektywności m.in. pod kątem wpływu rodzaju paliwa i intensywności odbioru ciepła (tj. typu wymiennika) na parametry wyjściowe tj. temperaturę i skład spalin. Tym samym stwarza możliwość prowadzenia badań np. w porozumieniu z producentami małych kotłów, palników, wymienników ciepła itd.

Stanowisko wymiany ciepła - obejmujące m.in. chłodnię wentylatorową, która obsługuje wszystkie instalacje cieplno-przepływowe Laboratorium, tj. stanowisko ekologicznego spalania, instalację zgazowania oraz stanowisko mikroenergetyki, stwarza możliwość prowadzenia badań w zakresie zagadnień wymiany ciepła w małych instalacjach energetycznych. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu m.in. w postaci zestawu czujników do pomiarów cieplno-przepływowych, zapewnia możliwość prowadzenia kompleksowych pomiarów w instalacjach cieplnych i nie tylko. Oferta badań i usług prowadzonych na stanowisku kierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami wymiany ciepła oraz producentów małych urządzeń cieplnych i ich podzespołów.

Stanowisko mikroenergetyki – obejmuje głównie instalacje skojarzonej produkcji ciepła i prądu w oparciu o generowany syngaz. Wyposażone dodatkowo w zestaw wymienników umożliwia testowanie i analizę wydajności układów kogeneracji bazujących na paliwie gazowym, pochodzącym z termochemicznego przetwarzania, np. zgazowania i pirolizy, paliwa stałego (np. biomasy, odpadów biodegradowalnych). Stanowi to potencjalnie obszar współpracy z firmami rozwijającymi technologię kogeneracji małej skali, w tym producentów tego typu instalacji i ich elementów jak np. silniki, generatory, wymienniki ciepła, systemy oczyszczania gazu itd.

undefined undefined undefined undefined

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...