Inicjatywy Klastrowe Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Powiązania zarządzane przez PSSE:

  1. Pomorski Klaster Edukacyjny stanowi forum, ułatwiające współpracę firm działających

w strefie ze szkołami zawodowymi, tak, by placówki mogły lepiej przygotowywać uczniów do pracy w konkretnych przedsiębiorstwach. Członkowie klastra: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundacja Pozytywne Inicjatywy oraz władze samorządowych województwa pomorskiego.

 Kontakt: Ania Pilachowska

 PSSE jest partnerem w poniższych klastrach:

  1. Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE)

Głównym założeniem powiązania jest stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze zielonej energii, popularyzowanie i wspieranie technologii energooszczędnych, rozwój świadomości ekologicznej.

-podmiot koordynujący: Instytut Maszyn Przepływowych PAN,

  1. Pomorski Klaster Drzewny „Czarna Woda”

Celem klastra będzie stworzenie optymalnych warunków w dostępie do wyspecjalizowanych i unikalnych zasobów i usług w zakresie technologii drewna, wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego dla wytworzenia nowych produktów i świadczenia nowych usług, prowadzenie akcji promocyjnych w kraju i za granicą, kształcenie wykwalifikowanej kadry oraz budowa konkurencyjnej oferty inwestycyjnej skierowanej do firm z tego sektora i ich kooperantów, w tym przygotowanie kompleksowego pakietu zachęt biznesowych w sprzyjającym klimacie inwestycyjnym Gminy Miejskiej Czarna Woda.

-podmiot koordynujący: STEICO Sp. z o.o.

  1. Interizon – Pomorski Klaster ICT

W ramach klastra priorytetowe działania mają skutkować ułatwianiem dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji, stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw w branży ICT, stymulowanie współpracy firm i instytucji, integracja partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach.

- podmiot koordynujący: Fundacja INTERIZON

  1. Polski Klaster Morski

Cel: Integracja środowiska sektora morskiego, wspieranie edukacji dla tej branży, promocja gospodarki morskiej w regionie i na świecie, wpieranie przemysłu off-shore w tym energetyki wiatrowej i ekologicznych środków transportu morskiego.

 -podmiot koordynujący: Akademia Morska w Gdyni

  1. Kujawsko – Pomorski Klaster Rolno – Spożywczy

Cel: Wykreowanie nowych, innowacyjnych pomysłów na produkty przetworzone produkowane przez członków K-PKRS oraz zwiększenie sprzedaży produktów podmiotów K-PKRS poprzez rozwój działań rynkowych podmiotów Klastra na bazie współpracy marketingowej i wsparcie gospodarcze uczestników powiązania.

-podmiot koordynujący:Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  1. SeEnergia

Celem jest wsparcie sektora energii odnawialnej i turystyki ekologicznej, powiązanie kooperacyjne dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej oraz przygotowanie i realizowanie projektów europejskich w oparciu
o wspólne zasoby. 

-podmiot koordynujący: Sea Development sp. z o.o.

  1. Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej

Celem klastra jest wzajemne wspieranie się członków Klastra poprzez stałą współpracę w oparciu o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności, a nade wszystko międzynarodowe wykreowanie regionów Morza Bałtyckiego jako innowacyjnych regionów turystycznych specjalizujących się
w zapobieganiu, leczeniu oraz rehabilitacji głównie chorób cywilizacyjnych, działaniami na rzecz poprawy zdrowia, poszanowania środowiska naturalnego, kultywowanie tradycji
i dziedzictwa służącego poprawie zdrowia i wypoczynkowi, promocji zdrowego stylu życia oraz promującego lokalne produkty turystyczne.

-podmiot koordynujący:  Bałtycka Fundacja Turystyki Zdrowotnej

  1. Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Klaster jest zgrupowaniem działających w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które mają na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego w tym obszarze, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w jego skład.

-podmiot koordynujący:  Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii Spółka Akcyjna (NAPTA S.A.)

Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro to idealne rozwiązanie dla...