Zaproszenie do złożenia oferty

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego z tworzenia, aktualizowania Biznesplanów oraz ze sprzedaży i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) w wymiarze łącznie 61 h (zakres doradztwa oraz wymagania określone w załączniku nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty) w związku z realizacją Projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej”.

Ofertę należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub inną drogą (np. osobiście, pocztą kurierską) Zamawiającemu na adres:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.

ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2015 r. do godz. 10.00