Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego "Energia i Samorządność"

Misja Forum

W nazwie „Energia i Samorządność” zawarte są podstawowe cele i założenia Forum powołanego 18 kwietnia 2011 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka oraz Wojewodę Pomorskiego, Romana Zaborowskiego. Jego istotę stanowi samorządne - uwzględniające zaangażowanie mieszkańców Pomorza, reprezentujących różne grupy społeczne, środowiska i organizacje - współkształtowanie kierunków rozwoju energetyki w województwie.

Określanie kierunków rozwoju energetycznego województwa odbywa się w ramach Forum poprzez dialog i współpracę; stanowią one podstawę otwartej debaty publicznej, opartej na partycypacji obywateli w procesach podejmowania decyzji. Intencją władz wojewódzkich było stworzenie przestrzeni do prowadzenia debaty publicznej i wielokierunkowej wymiany informacji między władzami wojewódzkimi i lokalnymi, instytucjami publicznymi, inwestorami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi obywatelskimi oraz samorządami. Prowadzone w ramach Forum działania składają się na szeroki proces komunikacji społecznej, którego celem jest zarówno przekazywanie, jak i uzyskiwanie informacji umożliwiających podejmowanie lepszych i bardziej skutecznych decyzji dotyczących rozwoju energetyki w województwie.

Podstawowa idea przyświecająca przedsięwzięciu to dążenie do optymalnego wykorzystanie potencjału rozwoju gospodarczego, związanego z rozwojem energetycznym województwa, zapewnienie mieszkańcom regionu właściwych warunków bezpieczeństwa oraz utrzymanie wysokiego poziomu spójności, samorządności i przedsiębiorczości. Celem działalności Forum nie jest uzyskiwanie poparcia społecznego dla żadnego rodzaju energetyki, ani przekonywanie obywateli do określonych inwestycji, lecz tworzenie podstaw trwałego zaufania społecznego do władz samorządowych, podmiotów decyzyjnych i inwestorów, które jest niezbędnym warunkiem poparcia dla podejmowanych decyzji. Forum wykracza zatem poza klasyczną kampanię informacyjno-edukacyjną, zapewniając prowadzenie szerokich konsultacji społecznych już od pierwszych etapów realizacji inwestycji energetycznych. Działania Forum mają na celu zapewnienie mieszkańcom Pomorza dostępu do  informacji, wyjaśnianie wątpliwości oraz rozwiązywanie spornych i niejasnych kwestii.

Prowadzone w ramach Forum działania uwzględniają wymiar regionalny oraz jego specyfikę, na którą składają się m.in. plany budowy elektrowni jądrowej, a także możliwości inwestowania w inne źródła energii. W chwili obecnej zarówno energetyka jądrowa, jak też inne propozycje (np. budowa farm wiatrowych czy poszukiwanie gazu łupkowego) wywołują liczne kontrowersje społeczne.

Udział w pracach Forum biorą przedstawiciele władz lokalnych, instytucji naukowych i gospodarczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samorządów zawodowych, którzy reprezentują środowiska zarówno podzielające przekonanie inicjatorów Forum odnośnie potencjalnych korzyści, jakie dla rozwoju województwa może przynieść rozwój energetyki jądrowej i innych źródeł energii, jak również sceptycznie podchodzących do tych inwestycji. Uczestnictwo w pracach Forum odbywa się na podstawie akceptacji Deklaracji zasad”, określającej podstawowe cele i założenia funkcjonowania Forum.

Powołanie Forum stanowi odpowiedź na oczekiwania wyrażone przez mieszkańców Pomorza w badaniach socjologicznych przeprowadzonych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i Gdański Park Naukowo Technologiczny „Tworzenie warunków społecznego poczucia bezpieczeństwa w kontekście realizacji planów związanych z polityką bezpieczeństwa energetycznego Państwa”.

Celem badań było poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców związanych z inwestowaniem w nowe źródła energii, a przede wszystkim z ewentualną budową elektrowni jądrowej w regionie. Ich wyniki miały jednocześnie być wykorzystane w celu usprawnienia procesów komunikacji społecznej związanej z energetyką jądrową poprzez rozpoznanie oczekiwań lokalnych społeczności wobec władz samorządowych, inwestora, zidentyfikowanie istotnych dla mieszkańców kwestii, które powinny być brane pod uwagę przy realizacji inwestycji, opinii, obaw i nadziei odnośnie energetyki jądrowej.

Mając na uwadze powyższe oraz obecność w województwie licznych, mniej lub bardziej zorganizowanych grup i środowisk, których interesy związane są z kwestiami energetycznymi, należało zaproponować odpowiednie narzędzie współpracy. Optymalne zarówno dla przedsiębiorców, liczących na korzystne kontrakty, jak też dla organizacji turystycznych, obawiających się spadku obrotów oraz dla organizacji ekologicznych, przeciwnych energetyce jądrowej. W tym kontekście przeprowadzenie badań stanowiło punkt wyjścia do rozpoznania konkretnych sposobów myślenia, wartości, celów przemawiających przez lokalną społeczność, a te stanowiły najważniejszą przesłankę powołania forum dialogu społecznego w województwie pomorskim.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...