Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...