Cele Platformy

Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki wspiera tworzenie zaawansowanych procesów automatyzacji, regulacji i nadzoru systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, które wspomagane najnowszymi, efektywnymi technologiami informatycznymi, mają na celu podniesienie wzrostu potencjału gospodarczego i poprawy jakości życia w województwie pomorskim.

Przykładem powyższych działań może służyć koncepcja programu „Smart Grid”, którego rozwój niesie za sobą szereg korzyści w regionie, zarówno na poziomie wytwarzania, przesyłu, jak również odbioru energii.

Korzyści wynikające z realizacji celów PPTE, to:

na poziomie wytwarzania energii:

 • poszerzanie zakresu technologii wytwarzania, dzięki integracji odnawialnych źródeł energii z systemami przesyłu i dystrybucji, co pozwoli na powstawanie kolejnych niskoemisyjnych źródeł energii,
 • wyrównanie obciążenia źródeł systemowych wytwarzających energię, co znajduje uzasadnienie w efektywności eksploatacji tych źródeł,

na poziomie przesyłu i dystrybucji:

 • zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa dostaw, co przełoży się na poprawę efektywności energetycznej,
 • możliwość regulowania popytu, w szczególności możliwość automatycznego redukowania ilości dostarczanej energii w szczytach obciążenia lub w sytuacjach kryzysowych,
 • optymalizacja lokalizacji inwestycji sieciowych,

na poziomie odbiorców końcowych:

• możliwość produkowania energii elektrycznej we własnym zakresie oraz jej sprzedaży do systemów dystrybucyjnych – aktywne uczestnictwo w rynku energii jako tzw. prosument,

• możliwość świadomego kształtowania poziomu zużycia energii w odniesieniu do występujących na rynku cen.

Zadania Platformy

Platforma jako sieć efektywnej współpracy partnerów sektora energetyki PPTE, jako instytucja doradcza posiada dostęp do specyficznej wiedzy, doradza w sprawach rynku energetycznego i strategii inwestowania, pomaga w transferze technologi i szukaniu systemów finansowania projektów, jak również jest praktycznym narzędziem kooperacji, a tym samym narzędziem realizacji poniższych zadań:

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 • dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
 • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 • rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 • ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

Praktyczne zadania Platformy sprowadzają się natomiast do:

 • rozwoju projektów inwestycyjnych partnerów sieci PPTE,
 • rozwoju współpracy: klastry regionalne, konsorcja projektowe,
 • kooperacji Bałtyckiej – sieć  współpracy podmiotów sektora energetycznego,
 • tworzenia sytemu wymiany technologii  i innowacji w sektorze energetyki,
 • przygotowywania założeń inwestycji w technologiczne MSP na bazie innowacji energetycznych,
 • przygotowywania projektów nowego okresu programowania UE.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...