undefined

Rada Programowa - Cele PPTE w regionie Pomorza; Regionalny Program Rozwoju Elektroenergetyki

Zespół Zarządzający - Powołany przez Radę Programową Koordynacja i  zarządzanie współpracą partnerów w  ramach sieci PPTE

Zespoły tematyczne - Praca przedstawicieli partnerów PPTE w danym obszarze tematycznym polityki energetycznej - wypracowanie propozycji projektów     kluczowych

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie polityki energetycznej Województwa Pomorskiego, Działa przy Marszałku Województwa Pomorskiego, w zakresie określonym Deklaracją o utworzeniu Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki. Radę tworzą sygnatariusze Deklaracji PPTE. Kadencja Rady trwa dwa lata

Zakres działania Rady zgodnie z Deklaracją PPTE:

 • Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Województwa Pomorskiego,
 • Dążenie do wprowadzenia nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym,
 • Monitorowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz
 • Modernizację i rozwój sektora energetycznego,
 • Monitoring wdrażania Regionalnego programu rozwoju elektroenergetyki Pomorza,
 • Wskazywanie kierunków aktualizacji polityki energetycznej Województwa Pomorskiego,
 • Współudział w kształtowaniu polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego  województwa
 • pomorskiego,
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi,
 • Inspirowanie, kreowanie i pobudzanie innowacji sektora energetycznego oraz rozwoju ekoinnowacji.

Prace Rady Programowej

 • Marszałek Województwa Pomorskiego powołuje Przewodniczącego Rady do kompetencji którego należy:
  • kierowanie pracami Rady,
  • zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady,
  • zapraszanie na posiedzenia Rady w charakterze obserwatorów osób nie będących członkami Rady.
 • Na wniosek Przewodniczącego Rady jej członkowie wybierają ze swojego grona maksymalnie czterech Wiceprzewodniczących Rady,
 • Za merytoryczną organizację prac Rady odpowiada Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub wyznaczona przez niego osoba.
 • Biuro Rady usytuowane jest w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym im. Profesora Hilarego Koprowskiego.
 • Do realizacji celów Rada powołuje Zespół Zarządzający PPTE (m.in. przedstawiciele –inicjatorzy: samorząd województwa GPN-T , RIGP, ) oraz Zespoły Tematyczne, odpowiadające priorytetowym obszarom działania PPTE
 • Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, z jego inicjatywy lub na wniosek 1/4 członków Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Prawo zgłaszania projektów uchwał lub żądania umieszczania w porządku obrad określonych zagadnień przysługuje każdemu członkowi Rady.
 • Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady
 • Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
  • złożenia przez członka Rady rezygnacji,
  • cofnięcia rekomendacji przez organizację, która delegowała danego członka do składu Rady,
  • rezygnacji organizacji delegującej członka z członkostwa w PPTE

Zespoły tematyczne

Członkowie Rady Programowej powołali następujące zespoły tematyczne.

 1. Zespół ds. Energii Atomowej
 2. Zespół ds. Energetyki Gazowej
 3. Zespół ds. Paliw Płynnych
 4. Zespół ds. Sieci Elektroenergetycznych
 5. Zespół ds. OZE i Generacja Rozproszonej i Rozsianej
 6. Zespół ds. Efektywności Energetycznej i Konkurencji Rynków

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...