Od momentu powołania Zespołu odbywały się regularne spotkania jego członków oraz prace w poszczególnych podzespołach tematycznych. Poświęcone one były przede wszystkim czterem zagadnieniom:

1. Współpraca instytucjonalna

Celem tego obszaru było wypracowanie procedur komunikacji i współdziałania różnych instytucji regionu w zakresie energetyki jądrowej, by w jak największym stopniu usprawnić proces podejmowania decyzji. Istotną kwestią było tutaj także nawiązanie współpracy między instytucjami działającymi w różnych obszarach, by móc np. skorzystać z doświadczenia i potencjału naukowego Politechniki Gdańskiej czy Pomorskiego i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz połączyć ich działania z aktywnością instytucji samorządowych i państwowych.

2. Komunikacja społeczna

Prowadzenie rzetelnego dialogu z mieszkańcami Pomorza jest istotnym warunkiem powodzenia inwestycji w energetykę jądrową. Budowa elektrowni wymaga nie tylko zgody społeczeństwa, ale i szerokiego konsensusu odnośnie celów rozwojowych województwa, strategii gospodarowania energią, polityki energetycznej.  Dlatego komunikacja społeczna nie może i nie powinna sprowadzać się w żadnym wypadku do „przekonywania” społeczności lokalnych do budowy w ich okolicy elektrowni jądrowej lub jakiejkolwiek innej instalacji, lecz powinna służyć prowadzeniu rzetelnego dialogu społecznego, poprzez który różne zainteresowane grupy i środowiska będą mogły uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji dotyczących rozwoju energetyki w województwie pomorskim. Celem tak prowadzonej komunikacji społecznej nie ma być zdobycie poparcia dla energetyki jądrowej wyrażanego w procentach osób będących „za”, lecz tworzenie kapitału zaufania społecznego do polityki prowadzonej przez władze województwa. Celem działań podejmowanych w tym obszarze było wypracowanie procedur, strategii i metod działania umożliwiających prowadzenie komunikacji społecznej w obszarze energetyki w Województwie Pomorskim. Opieraliśmy się przy tym na prowadzonym przez Park projekcie badawczo-rozwojowego w ramach którego zrealizowaliśmy badania opinii publicznej w województwie pomorskim i bezpośredniej okolicy Żarnowca.

3. Zapewnienie wsparcia finansowego dla projektów towarzyszących

Skuteczna prowadzenie działań przygotowujących województwo do budowy elektrowni jądrowej wymaga nie tylko chęci i woli do współpracy wśród kluczowych instytucji, lecz także środków na te działania. Stąd jednym z zadań Zespołu było umożliwienie wspólnego starania się o środki zewnętrzne na prowadzenie działań w tym obszarze.

4. Zapewnienie udziału pomorskich przedsiębiorstw w inwestycji

Jednym z kluczowych aspektów budowy elektrowni jądrowej jest zagwarantowanie, że inwestycja ta – nie tylko na etapie budowy, ale także dalszego funkcjonowania – będzie realizowana z udziałem regionalnych przedsiębiorstw. Elektrownia jądrowa to nie tylko specjalistyczna technologia nuklearna, lecz także szereg „zwykłych” prac budowlanych, to także ogromne inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą niewymagające specjalnego doświadczenia w zakresie instalacji jądrowych. Stąd przygotowanie województwa do tej inwestycji to także przygotowanie pomorskich przedsiębiorstw – reprezentowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza – do udziału w inwestycji.  Służą temu organizowane w Parku spotkania z przedstawicielami firm takich jak Westinghouse ubiegających się o realizację inwestycji, umożliwiające już teraz pomorskim przedsiębiorcom przygotowanie się do udziału w tym przedsięwzięciu.

Koordynacją prac Zespołu zajmują się wspólnie dwa trójmiejskie parki naukowo technologiczne: Pomorski i Gdański.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...