ICT Startup – generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT

undefined

 

Gdański Park Naukowo – Technologiczny realizuje w okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2014 roku, Projekt pn. „ICT Startup – generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie zakłada rozwój Pomorskiego Klastra ICT współpracującego z Gdańskim Parkiem Naukowo- Technologicznym poprzez m.in.

  1. Tworzenie podmiotów Start-up – poprzedzone procesem rekrutacyjnym mającym na celu wyłonienie kandydatów, którzy będą zdolni do uruchomienia innowacyjnego podmiotu (start-up) i prowadzenia działalności przez okres realizacji i trwałości projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w trybie konkursowym. Na dalszym etapie będą organizowane warsztaty stymulujące, przygotowujące kandydatów do prowadzenia działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie rozwoju podmiotów Start-up – w początkowym okresie działalności podmioty start-up uzyskają wsparcie mentorów w zakresie tworzenia biznes planu i doradztwa biznesowego. Podmioty te będą mogły realizować swoją działalność na powierzchni typu open-space odpowiednio wyposażonej w niezbędne narzędzia pracy (co-working). Wszystkie podmioty cyklicznie będą prezentowały wyniki swoich prac na spotkaniach networkingowych. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się:

  • wsparcie rozwoju Interizon;
  • Pomorskiego Klastra ICT;
  • stwarzanie warunków do tworzenia i rozwoju spółek Start-up;
  • rozwijanie i doskonalenie sieci współpracy w ramach Klastra ICT;
  • rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw skupionych w ramach Klastra;
  • stymulowanie innowacji. 

Realizacja projektu wpłynie na dynamikę rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw zrzeszonych w Interizon, a w konsekwencji na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw skupionych w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym i innowacyjności gospodarki.

 

undefined

 

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

Dokumenty rekrutacyjne do projektu do pobrania poniżej. 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...