Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki

undefined

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE) zrealizowało innowacyjny projekt polegający na stworzeniu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki. Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

REALIZACJA PROJEKTU:
Laboratorium jest miejscem badania i rozwoju ekologicznych technologii konwersji energii, edukacji i upowszechniania wiedzy na ten temat, zainstalowane zostały urządzenia i systemy służące do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Badane są elementy oraz opracowywane prototypy małych siłowni poligeneracyjnych zasilanych biomasą i różnymi formami biopaliw o mocy do 200kWc i 40kWe.

Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki to unikalna platforma spotkań nauki, przemysłu i edukacji. Naukowcy, dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej mają narzędzia do prowadzenia zaawansowanych badań. W laboratorium stworzone zostało 5 stanowisk badawczych:

 • Stanowisko kotłowe do badania procesów spalania w kotłach ekologicznych,
 • Stanowisko produkcji paliw z biomasy i odpadów,
 • Stanowisko małych siłowni kogeneracyjnych (CHP),
 • Stanowisko turbogeneratora parowego,
 • Stanowisko wymienników ciepła i obiegów termodynamicznych siłowni kogeneracyjnych.

Cel powstania Laboratorium:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
 • wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu;
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez dywersyfikację źródeł energii;
 • rozwój technologii produkcji biopaliw II generacji z własnych źródeł;
 • skojarzenie badań naukowych z działalnością produkcyjną małych i średnich firm;
 • promocja kogeneracji rozproszonej w małej skali opartej na lokalnych i odnawialnych zasobach energii; upowszechnienie wiedzy na temat aspektów środowiskowych produkcji energii i przetwarzania biomasy;
 • zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach priorytetowych.

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

sprawozdanie_Laboratorium biopaliw i mikroenergetyki

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...