Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes

undefined

 

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego (GPN-T) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE) realizowało Projekt „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

CEL I KORZYŚCI PROJEKTU:

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac badawczych poprzez wspieranie tworzenia firm przez pracowników uczelni i studentów. Działanie to miało służyć przede wszystkim kreowaniu postaw proinnowacyjnych w środowisku akademickim. 

Działania w ramach Projektu miały za zadanie zidentyfikować i promować innowacje możliwe do stworzenia w regionie. Temu celowi posłużyło pozyskanie wiedzy know-how istniejących na rynku przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Skupienie przy nich środowisk akademickich spowodowało upowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających na uczelniach. 

Z drugiej zaś strony realizacja Projektu przyczyniła się do zachęcenia młodych naukowców do komercjalizowania wyników swoich badań naukowych.

Działania podejmowane w ramach Projektu dotyczyły także podniesienia kwalifikacji kadry akademickiej. Naszym celem było stworzenie systemu wdrażania komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz procedur zarządzania własnością intelektualną w uczelniach. 

Projekt skierowany był do studentów, pracowników kadry naukowej oraz przedsiębiorców charakteryzujących się wysokim potencjałem technologicznym. 

REALIZACJA PROJEKTU

Szczegółowe informacje o spotkaniach, które odbyły się w ramach projektu znajdują się na stronie internetowej: www.kreator.gpnt.pl.

Publikacja pt.: "Komercjalizacja innowacji- wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne";
Kompendium wiedzy: System komercjalizacji nowoczesnych technologiiProcedura zarządzania własnością intelektualną;
Spotkania: Odbyte szkolenia; Materiały do pobrania ze spotkań; Galeria;

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...