Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański

undefined

POKL 7.2.2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. jako  Partner Projektu realizuje projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” wraz z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym (Lider Projektu), Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Partner Projektu), Caritasem (Partner Projektu) oraz Pracodawcami Pomorza (Partner Projektu). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w regionie. Projekt zakłada powołanie metropolitalnego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) w subregionie Metropolitalnym i Nadwiślańskim. Dodatkowo zgodnie z założeniami powstanie kompleksowy system wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Zgodnie z celem głównym projektu wzmocnionych zostanie 200 podmiotów ekonomii społecznej i powołanych 40 nowych dzięki przekazaniu wsparcia pomostowego dla pracowników.

Celami szczegółowymi Projektu jest promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze, wsparcie 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zakładania, prowadzenia i wzmocnienia powstających Spółdzielni społecznych poprzez wsparcie merytoryczne, finansowe i pomostowe.

W ramach Projektu zaplanowano szereg działań, takich jak:

• szkolenia wprowadzające – wyjazdowe dla grup spółdzielczych z zakresu prawa, pracy, komunikacji);

• doradztwo formalno prawne;

• usługi księgowe, marketingowe, prawne;

• szkolenia podstawowe dla PES- prawne, promocja, przedsiębiorczość, fundrising, finanse, biznesplan;

• szkolenia specjalistyczne - zarządzanie, organizacja, planowanie strategiczne, usługa, marketing, księgowość, partnerstwa;

• mentor biznesowy – osoby pracujące nad ofertą PES;

• doradztwo biznesowe – marketing, reklama, zarządzanie, sprzedaż pożyczki, poręczenia;

• 20 branżowych wizyt studyjnych – pokazanie PES i sektora biznesu działających w danej branży, w której PS chce się rozwijać (do istniejących i nowopowstałych PES;

• psycholog o doradca zawodowy - określenie kompetencji możliwości pracy w PES, kierowanie na szkolenia;

• coaching rozwojowy dla PES - budowa i motywowanie tworzenie i kreowanie indywidualnych ścieżek rozwoju PES.  

 

 Osoby chętne do udziału w Projekcie powinny kontaktować się z Liderem Projektu (Gdański Obszar Metropolitalny)   

Więcej informacji na stronie www.dobrarobota.org 

Osoby do kontaktu ze strony Partnera Projektu: 

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...