Od pomysłu do innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT

undefined

 

PSSE zrealizowało Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Od pomysłu do innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim klastrze ICT”. Projekt był realizowany w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Regionalne Kadry Gospodarki” jako działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt był odpowiedzią na rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie szkoleń i doradztwa specjalistycznego prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych w zakresie wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych.

 

Celem głównym projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu firm MŚP zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT w województwie pomorskim. 

 

W ramach projektu planowana była realizacja celów szczegółowych:

  • zachęcenie firm MŚP do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy;
  • zdobycie przez pracowników firm MŚP praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach;
  • opracowanie nowych rozwiązań, mających na celu podniesienie poziomu innowacyjności firm MŚP z Pomorskiego Klastra ICT.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • stworzenie modułów szkoleniowych dla pracowników przedsiębiorstw MŚP z Pomorskiego Klastra ICT;
  • stworzenie doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw prowadzona przez pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni w charakterze „Asystenta Innowacyjności”, który było świadczone jako usługa doradcza podczas wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć w okresie do 6 m-cy;
  • wybudowanie bezpłatnej platformy internetowej, która umożliwiła nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem przedsiębiorców i biznesmenów. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie efektów własnej pracy badawczej w praktyce. Stwarza to okazję do rozwoju własnych zdolności i kariery naukowej, niejednokrotnie przynosi również wymierne korzyści finansowe.

 

Projekt realizowany był w okresie od 31.12.2012 r. do 30.12.2014 r. 

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DO POBRANIA PONIŻEJ: 

II Tura Projektu Regulamin rekrutacji

II Tura Projektu Formularz de minimis

II Tura Projektu Aneks nr 1 do regulaminu rekrutacji

I Tura Projektu Regulamin rekrutacji

I Tura Projektu Formularz de minimis

I Tura Projektu Aneks nr 1 do regulaminu rekrutacji

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO II TURY PROJEKTU - załączniki

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO I TURY PROJEKTU - załączniki

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...