Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Biuro Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (GPN-T) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE) jest Partnerem Projektu "Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego" finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach VII konkursu projektów rozwojowych. Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

REALIZACJA PROJEKTU 

Celem działań realizowanych w ramach zadań powierzonych GPN-T jest opracowanie szerokiej analizy związanej z badaniem poczucia bezpieczeństwa obywateli w kontekście rządowych planów budowy elektrowni jądrowej na terenie Polski. 

W ramach prowadzonych prac na reprezentatywnej grupie badawczej przeprowadzone zostanie ogólnopolskie badanie socjologiczne, które będzie nie tylko oceną realizacji polityki państwa w zakresie energetyki, ale przede wszystkim pokaże wiedzę społeczeństwa związaną z tą tematyką, kierunki kształcenia, zagrożenia wynikające z budowy takiej elektrowni oraz atuty stosowania energii jądrowej w odniesieniu do regionów, wpływu na środowisko naturalne i klimat. Celem prowadzonych działań jest także określenie ryzyka i bezpieczeństwa podczas transportu materiałów rozszczepialnych. 

Niezwykle ważnym elementem w budowie elektrowni jądrowych w Polsce, który chcemy przeanalizować będzie ustanowienie stabilnego systemu gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem oraz procesem ich likwidacji. 

Misją projektu jest podniesienie poziomu życia społeczności regionu poprzez rozwój konkurencyjności gospodarki opartej na innowacjach. Projekt ma za zadanie kształtować innowacyjne postawy oraz przyczyniać się do rozwoju komercyjnych podmiotów B+R i transferu technologii.

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...