Rodzicielstwo to prosta sprawa, kiedy żłobek to podstawa

undefined 

PSSE w partnerstwie z Magiczną Krainą zrealizowało, w okresie od 3 grudnia 2012 r. do 28 listopada 2014 roku, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Rodzicielstwo to prosta sprawa, kiedy żłobek to podstawa”. Projekt był realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, działanie 1.5  „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej u kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dzieci, poprzez zapewnienie opieki w żłobku, który powstał w GPN-T.

Celami szczegółowymi były: rozwój osobisty i zawodowy kobiet powracających na rynek pracy oraz rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalno – społeczny dzieci, które będą uczęszczać do żłobka.

W wyniku realizacji projektu powstał żłobek, do którego będzie może uczęszczać 42 dzieci, co spowodowało rozszerzenie oferty usługowo – wychowawczej oferowanej przez GPN-T.

Dzieci w żłobku mają zapewnioną opiekę opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną biorąc pod uwagę całokształt rozwoju małego dziecka, uwzględniając jego rozwój psychoruchowy, rozwój procesów poznawczych rozwój emocjonalny i społeczny. 

Osoby do kontaktu:

Po stronie Lidera Projektu - Dział Projektów Strefowych PSSE dps@strefa.gda.pl

Po stronie Partnera Projektu - Magiczna Kraina

Magdalena Chmarzyńska: biuro@zlobek.gpnt.pl

Po kliknięciu na poniższy baner otworzy się lista niezbędnych dokumentów

        undefined

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...