Submariner – zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego

Zrównoważone korzystanie z Zasobów Morza Bałtyckiego-“Submariner”

                              undefined

Gdański Park Naukowo-Technologiczny uczestniczy w transgranicznym programie współpracy, obejmującym obszar Południowego Bałtyku. Projekt w który Park
jest bezpośrednio zaangażowany nosi nazwę „Submariner”. Jego głównym założeniem
jest wykorzystanie najnowszych zdobyczy nauki i techniki w celu rozwiązanie wielu ekologicznych problemów Morza Bałtyckiego. Ma to uchronić ten akwen wraz
z państwami nadbałtyckimi przed nieodwracalnymi skutkami wieloletnich zaniedbań.
Za cel uważa się również przeciwdziałanie wyraźnym dysproporcjom w rozwoju państw leżących nad tym rejonem Bałtyku. Wprowadzanie wspólnych innowacyjnych projektów, jak również wymiana wiedzy oraz doświadczeń przy wsparciu finansowym z funduszy europejskich ma spowodować bardzo pozytywne efekty synergii. Do głównych zadań Parku jako partnera będzie należało przygotowanie i aktywna współpraca przy tworzeniu planu działania i ustalaniu kierunków  rozwoju polskich regionów nadmorskich. Istotne będzie również budowanie doskonałych relacji ze światem biznesu i polityki, poprzez zachęcenie do inwestowania i udzielnie oficjalnego wsparcia oraz pomoc przy promocji wspólnych działań. GPNT weźmie również udział w badaniu najbardziej zyskownych przedsięwzięć związanych z zastosowaniem najnowszych technologii morskich.


Przykładowe koncepcje projektu to:

  • uprawy Glonów i małży, co ma na celu doprowadzić do zmniejszenia zawartości składników odżywczych (azot i fosfor) w wodzie morskiej, zapewniając jednocześnie źródło bioenergii.
  • połączenie farm wiatrowych z instalacjami do pozyskiwanie energii z fal morskich.
  • wykorzystanie morskiej biotechnologii dla rozwoju nowych produktów, które mogą poprawić ogólny „stan zdrowia” regionu Morza Bałtyckiego.

Podstawowe założenia programu badawczego „Submariner”:

  • Wybór najlepszych, przyszłościowych źródeł pozyskiwania zasobów odnawialnych. Zbadanie wpływu powyższych technologii na środowisko i ekonomię lokalną, wskazanie możliwych przeszkód i luk prawnych oraz ocena spektrum zastosowania wybranych metod.
  • Po dokonaniu analizy i wyboru, promocja najlepszych źródeł zasobów odnawialnych oraz sposobu na ich wykorzystanie. Podkreślenie ich skuteczności i przydatności. Zaangażowanie społeczności i władz w promocję zastosowanych metod.
  • Zachęcanie do użycia najlepszej technologii dla danego regionu.
  • Stworzenie konkretnych planów jej implementacji w rejonie Morza Bałtyckiego i w perspektywie stworzenie możliwości rozwoju.
  • Promowanie i stymulowanie współpracy między różnymi użytkownikami najnowszych technologii. Zachęcanie do wymiany informacji, stworzenie wspólnych baz danych, ujednolicenie metod badawczych i tworzenie dwu/trzy stronnych projektów.

Lider projektu:
Instytut Morski Gdańsk


Partnerzy:
W Projekcie uczestniczy 19 partnerów z następujących państw: Polski, Niemiec, Finlandii, Litwy, Estonii, Łotwy, Danii oraz Szwecji.
Program Operacyjny współpracy transgranicznej w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie regionalne na stronie:

http://submariner-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=225

W dniach 5 i 6 września 2013 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja projektu SUBMARINER pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Organizatorem konferencji był Instytut Morski  w Gdańsku.

Wydarzenie zgromadziło ponad 150 uczestników - wysokiej rangi polityków, przedstawicieli firm i instytucji badawczych z całego regionu Morza Bałtyckiego zajmujących się tematyką wykorzystywania zasobów morskich. Podczas konferencji zaprezentowano SUBMARINER kompendium oraz SUBMARINER Roadmap, których przedmiotem jest analiza potencjału innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów Morza Bałtyckiego. Oficjalnie zainaugurowana została również działalność Sieci Współpracy SUBMARINER, która jest projektem flagowym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Jako jeden z efektów projektu powstały następujące publikacje:

Compendium and Roadmap (ENG) Roadmap (PL)

Kompednium (PL)

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

lundefined        undefined          undefined

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...