Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez modernizację infrastruktury w GPN-T

undefined

 

PSSE 01.01.2013 r. rozpoczęło realizację Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez modernizację infrastruktury w GPN-T”. Projekt był realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 jako poddziałanie 1.5.1 „Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych”. Projekt trwał do 31.03.2014 r. 

Realizacja Projektu przyczyniła się do rozwiązania istniejących barier infrastrukturalnych ograniczających rozwój firm innowacyjnych na terenie Pomorza i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

Biorąc pod uwagę działające firmy innowacyjne w otoczeniu GPN-T określono potrzeby, które zostały zrealizowane, aby stworzyć dogodne warunki infrastrukturalne dla ich rozwoju.

Do najważniejszych z nich należały:

  • rozszerzenie zakresu działalności istniejącej serwerowni Data Center poprzez modernizację instalacji o nową i niezbędną infrastrukturę techniczną,
  • stworzenie nowego innowacyjnego laboratorium obrazu i dźwięku do prac badawczo-rozwojowych w zakresie IT,
  • zakup nowoczesnego sprzętu elektroniczno-komputerowego do pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych GPN-T.

Celem głównym Projektu było zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służącej wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. Realizacja wynikała z konieczności znoszenia barier jakie napotykają nowotworzone jak i już działające przedsiębiorstwa z obszaru nowych technologii, priorytetowych z punktu widzenia polskiej gospodarki. 

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...