Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUM-ed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUM-ed

undefined

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Gdyńskie Centrum Innowacji) realizowało od 1 lipca 2009 r. w ramach Działania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Projekt pt. „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”. 

Celem Projektu było utworzenie i rozwój sieci transferu wiedzy i informacji pomiędzy GUMed jako przedstawicielem świata nauki, instytucjami otoczenia biznesu reprezentowanymi przez parki technologiczne, a przedsiębiorcami o charakterze lokalnym i ponadregionalnym. 

Zaplanowane w projekcie działania tj. konferencje, szkolenia i warsztaty, oscylowały wokół tematyki dotyczącej zakładania własnej firmy, pozyskiwania funduszy i partnerów do współpracy, zarządzania projektami, komercjalizacji wyników badań oraz prawa autorskiego i patentowego.

W celu stworzenia korzystnych warunków dla efektywnej współpracy środowiska naukowo-akademickiego z administracją publiczną i środowiskiem gospodarczym utowrzono w ramach Projektu GUMed centralny punkt informacyjno-konsultacyjny ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym (Business Point) oraz dwa dodatkowe punkty, usytuowane na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego (Science Point). 

Punkt kontaktowy ds. współpracy z nauką (Science Point) w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym miał za zadanie:  promowanie oferty Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz innych uczelni wyższych i parków naukowo-technologicznych wśród przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w ramach Projektu, udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych, prowadzenie skutecznej aktywizacji środowiska naukowego, a zwłaszcza zapewnienie wsparcia naukowcom w kontaktowaniu się z partnerami biznesowymi, promocja Projektu, m. in. poprzez stronę www Projektu i materiały promocyjne, aktualizowanie bazy danych o ofertach badań naukowych prowadzonych przez GUMed oraz indywidualne firmy współpracujące ze środowiskiem naukowym. 

REALIZACJA PROJEKTU:

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń, warsztatów realizowanych w ramach Projektu znajdą Państwo na stronie www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...