Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

undefined

 

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego rozpoczęło od 1 grudnia 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”. Projekt jest realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jako działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt zakończy się 31 grudnia 2015 r. 

Głównym celem projektu jest dokonanie inwestycji przez Koordynatora (PSSE) powiązania kooperacyjnego MOLANOTE polegającej na zakupie nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej, która zostanie umieszczona w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. Celem strategicznym jest także inicjowanie i wspólne prowadzenie działań, stymulowanie rozwoju nowych technologii w ww. obszarach tematycznych. 

W efekcie powstanie 6 różnego typu laboratoriów służących do przeprowadzania różnego rodzaju badań związanych z profilem branżowym działalności powiązania, czyli budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Powstaną następujące laboratoria:

LAB 1: moduł małej energetyki wiatrowej

LAB 2: moduł do badania dynamiki mikroturbin oraz minisiłowni kogeneracyjnych

LAB 3: moduł do badania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych

LAB 4: moduł do badania czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin

LAB 5: moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków

LAB 6: moduł technologii inteligentnej energetyki.

Celem szczegółowym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw wchodzących w skład powiązania MOLANOTE poprzez budowę nowoczesnego zaplecza badawczo – rozwojowego oraz stworzenie mechanizmów współdziałania zarówno w zakresie dostępu do instrumentów warunkujących rozwój technologiczny, jak też w zakresie przedmiotowej koncentracji w przestrzeni rynkowej. W efekcie przewidziano wzrost konkurencyjności i innowacyjności powiązania firm i rozwój branży, a pośrednio rozwój polskiej gospodarki.

Projekt realizowany jest przez PSSE Sp. z o.o. (Lidera Projektu) w partnerstwie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Politechniką Gdańską, Energa Innowacje Sp. z o.o. W skład powiązania kooperacyjnego wchodzi ponadto 10 firm z sektora MŚP, 3 firmy duże (w tym jedna pełniąca funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu).

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...